ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಕಳ್ಳತನ : 2 ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 1 ಲೆನ್ಸ್ ವಶ

Social Share

ಬೆಂಗಳೂರು,ನ.10- ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಮೋಸದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಶವಂತಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ 3.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿ ್ಲಪ್‍ಕಾರ್ಟ್‍ನಲಿ ್ಲ ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆ.26ರಂದು ಗಾ ್ರಹಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ 2 ಐಟಂಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಹಬ್‍ನಿಂದ ಡಿಲೆವರಿಗಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಯಿತಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಲೆವರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಆತ ಕಸ್ಟಮರ್‍ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆ.27 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಡಿಲೆವರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ರವರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಸೆ ್ತಯಲಿ ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ ್ತ ತಾನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ನಂತರ ಡೆಲೆವ ರಿ ಬಾಯ್‍ನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಹಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಅಲಿ ್ಲಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿ ್ಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲಿ ್ಲ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ ್ಲ ದೊರೆತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯ ಚಹರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸುಮಾರು 3.68 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಿಕಾನ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ,

ಕೆನಾನ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಕೆನಾನ್ ಕಂಪನಿ ಲೆನ್ಸ್, 2ಸೆಟ್ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ಸ್‍ಗಳ ನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು ್ಳವಲಿ ್ಲ ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಚಿ ್ಚನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಹೆಚಿ ್ಚನ ಹಣಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆರೋಪಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಾ ್ವಮಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲಿ ್ಲನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಹೆಚಿ ್ಚನ ಬೆಲೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಳವು ಮಾಡಿರುತಾ ್ತನೆ. ಶಂಕರಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪಿ ್ತಯಲಿ ್ಲರುವ ಜೈನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲಿ ್ಲ ಸಹಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚಿ ್ಚನ ಬೆಲೆ 1ಕೆನಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೆನ್ಸ್ ಕಳವು ಮಾಡಿರುತಾ ್ತನೆ.

ಆರೋಪಿಯು 2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿ ್ಲ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯಲಿ ್ಲ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂತನಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ º Éೂೀಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೆ.

Articles You Might Like

Share This Article