ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬದಲು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿಸಿ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಆ.15- ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣುವ ಬದಲು

Read more