‘ಪಾಸಿಬಲ್’

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಜನಾಂಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ

Read more