ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ

ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ `ರಥಾವರ’ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧರ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವಾದ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ

Read more