ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಸಕರ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ‘ಪ್ಲ್ಯಾನ್’

ಬೆಳಗಾವಿ, ನ.21- ಅಧಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಸಕರ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ

Read more