ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ

ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾರೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ದೇವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು

Read more