ಯುವಕರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ‘ಅಲ್ಜೈಮರ್ ರೋಗ’

ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಅಂದರೆ ಮರೆವಿನ ರೋಗ. ಇದು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರಿಗಷ್ಟೇ ಬಾಸುವ ರೋಗ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು. ಯುವಜನತೆಯನ್ನೂ ಕಾಡಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 30-40 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಜೈಮರ್

Read more