ಮಂಗಳಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಪಹೃತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ..!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜು.2-ಮಂಗಳಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಪಹೃತ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶುಕಾಮಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಡು

Read more