ಅಪ್ಪ ಬೆಳಕ ಬೆಳಗಿಸೋ ದೀಪ..!

# ಸುನೀಲ್ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಅತೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು-ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು, ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

Read more