ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಈಗ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿ…!

ಹೌಸ್ಟನ್, ಸೆ.9-ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಈಗ ಪರಾವಲಂಬಿ ! ಈವರೆಗೆ ಮೀನು, ಜೇಡ, ಡೈನೋಸರಸ್‍ಗೆ ಒಬಾಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ

Read more