ಶಂಕರ ಬಿದರಿ ಅವರ ಇ-ಮೇಲ್‍ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರ ಸೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.10- ನಿವೃತ್ತ ಪೆಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಇ-ಮೇಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಮೂವರನ್ನು

Read more