‘ನನ್ನೂರಿಂದೇ ಗ್ಯಾನ’ : ಶಿಕಾರಿ : ಭಾಗ-1

ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾವನ ಕಣಹಂದಿ ಶಿಕಾರಿಯು…ತಮ್ಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಂದಿಯು… ಅದೊಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳ ದಿನ ಗದ್ದೆ ಕೂಯಿಲು ಆಗಿ ಹೊರೆನು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಗದ್ದೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಗೆ

Read more