ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹಾವಿನ ಮರಿ ಪತ್ತೆ ..!

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 12- ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು, ಜಿರಲೆ, ಇಲಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಓದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಸತ್ತ ಹಾವು

Read more