ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಡಕೋಟಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೈಲೆಟ್‍ಗಳ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ

ಸಾಹಸಿ ಮಾನವನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬ್ರಿಟಿನ್‍ನ ಪೈಲೆಟ್‍ಗಳಿಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ

Read more